Registrace vozidel po 1.1.2015

Připravili jsme krátký souhrn nejdůležitějších změn, které vyplynou z novely zákona č. 56/2001 Sb., novelizačním předpisem č. č. 239/2013 Sb., který připravilo ministerstvo dopravy, nabývá účinnosti 1.1.2015 a který dopadne velmi výrazným způsobem na veškeré úkony s registrem vozidel.

1. Nový automobil

V případě registrace nového vozidla, jehož provozovatel je současně vlastníkem, nedojde k žádné změně. V případě, že provozovatel se liší od vlastníka a registrovat vozidlo bude provozovatel (typicky např. leasing), bude muset provozovatel předložit plnou moc, která bude úředně ověřená (nikoli notářsky ověřená, postačí ověření na poště nebo zaručený elektronický podpis).

2. Automobil, který již byl registrován („ojeté“ auto)

Dosavadní postup byl takový, že původní vlastník vozidlo odhlásil na svém místě příslušném úřadě a doručil velký technický průkaz s tzv. odhláškou novému majiteli, který jej na svém místně příslušném úřadě zaregistroval na své jméno. To vedlo k stiuaci, kterou média nazývala polopřevod, tedy existenci vozidel, která byla odhlášena, ale nebyla přihlášena. Právě odstranění polopřevodů bylo cílem novely. Ve skutečnosti je tzv. polopřevod zcela nesmyslný pojem, protože vozidlo je buď registrované (a pak jej lze provozovat), nebo registrované není a pak je jeho provozování je v rozporu se zákonem. Nicméně ministerští úředníci byli jiného názoru.

Nově žádost podává společně stávající a nový vlastník a to do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu (podpisu kupní smlouvy), a to na úřadě místně příslušném k trvalému pobytu dosavadního provozovatele. To znamená, že se jak stávající, tak nový vlastník musejí dostavit na tento úřad osobně.

Jinou alternativou je, že kupující zmocní prodávajícího (nebo naopak, nebo oba zmocní někoho jiného) k provedení tohoto úkonu. Plná moc musí být písemná a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. Protokol o evidenční kontrole nesmí být starší 14 kalendářních dnů.

Je jasné, že takto definovaná praxe bude zdrojem komplikací. Prodej auta mezi soukromými osobami nebo mezi autobazarem a soukromou osobou tak bude prakticky možné provádět pouze v pracovní dny, protože kupující a prodávající budou muset buď společně navštívit úřad (přičemž velmi laxní fungování registrů vozidel v některých obcích a městech není třeba rozvádět, může se tedy stát, že tam oba stráví několik hodin) nebo budou muset ověřit plnou moc na Czechpointu (30 Kč), na obecním nebo krajském úřadě nebo u notáře, přičemž většina těchto institucí o víkendech není dostupná. Problematické bude i dodržení lhůty 10 dnů, protože u některých obecních a městských úřadů je běžnou praxí, že se lze objednávat například s 14-denním předstihem.

Všechny tyto skutečnosti významně dopadnou například na fungování autobazarů a povede také ke zvýšení cen ojetých aut, protože většina vozidel se do 10 dnů neprodá, autobazar je tak bude muset přihlásit na sebe a zaplatit související poplatky, nehledě na nutnost zpracovat nezbytnou administrativu. Protože se velké množství již používaných automobilů prodává přes autobazary, povede novela k ještě delším čekacím dobám na úřadech, protože místo jednoho úkonu změny vlastníka bude nezbytné provádět úkony dva.

Dalším dopadem této novely je, že registrační značka ztratí krajovou příslušnost. RZ bude svázaná s automobilem a kdo bude chtít novou krajovou příslušnou RZ, získá ji za poplatek 450 Kč.

3. Dočasné vyřazení vozidla („depozit“)

Pojem „depozit“ se ruší a je nahrazen pojmem „vyřazení“ silničního vozidla z provozu. Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Vozidlo pak může být vyřazené dále bez časového omezení, ale musí zůstat kompletní.

I toto ustanovení bude zdrojem problémů v praxi, zejména v případě náročnějších oprav a rekonstrukcí vozidel, při kterých z podstaty věcí vozidlo kompletní zůstat nemůže.

Úřad získává novelou právo toto kontrolovat, nicméně uplatnění tohoto práva s ohledem na některé principy ústavy (nedotknutelnost obydlí) shledáváme jako problematické.

Vyřazení vozidla může nastat na základě žádosti vlastníka (§ 12 odst. 1 zákona), ale také z důvodu zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud do 14 dnů od zániku pojistné smlouvy nebude uzavřena nová smlouva týkající se téhož vozidla, úřad by měl vozidlo vyřadit z registru.

4. Přechodná ustanovení

Vybíráme ta nejdůležitější:

Vozidla, která jsou v tzv. polopřevodu, tzn. jsou odhlášena za účelem změny vlastníka, ale nejsou přihlášena, musejí být do 30.6.2015 přihlášena na nového vlastníka, jinak administrativně zaniknou a už je nebude možné registrovat.

Vlastníci vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu před 30.6.2013, musejí do konce roku 2015 úřadu sdělit, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití. Po této lhůtě opět hrozí administrativní zánik.

Oba tyto postupy podle našeho názoru nesou znaky retroaktivity, takže by nebylo vůbec překvapivé, kdyby tato opatření ministerstva dopravy měla za následek sérii soudních sporů.

Jak je již v českém prostředí a pod taktovkou ministerstva dopravy zvykem, zpřísňují se sankce za nedodržení různých povinností v souvislosti s registrací vozidel nebo oznamování změn, zavádějí se nové skutkové podstaty přestupků a likvidační sankce za ně. Výše sankce v blokovém řízení činí 5.000 Kč, většinu deliktů však nelze blokově projednat a ve správním řízení dosahuje sankce až 50.000 Kč, v případě provozování vozidla, jehož identifikátory nesouhlasí s doklady nebo registrem, až 5 mil. Kč. Dále viz § 83 zákona.

5. Informační zdroje

Příčinou schválení tohoto legislativního zmetku je nulový zájem médií i samotných poslanců o novelu ve stádiu návrhu, kdy byla prohlasována v podstatě mechanicky, aniž by se k ní kdokoli vyjádřil. Sám návrh zákona byl znám delší dobu, ale bylo patrně i v zájmu předkladatele minimalizovat veškerou veřejnou diskusi k němu. Reakce v médiích tak zákon vzbuzuje v podstatě až nyní, zhruba týden před jeho vstoupením v platnost. To je již zásadně pozdě.

Předpokládáme, že se krátce po nabytí účinnosti novely situace vymkne ministerstvu dopravy z rukou podobně jako v roce 2012 při známých problémech s registrem vozidel. To naznačuje již rozhovor s ministrem dopravy Ťokem pro lidovky.cz, který v podstatě avizuje novelu novely k odstranění jejích nejzávažnějších chyb. Termíny k nápravě situace, které ministr Ťok uvádí, jsou zjevně nerealistické.

Plné znění novelizačního předpisu č. 239/2013 (Sbírka zákonů)

Informace na webu MDČR